Lidmaatschap inschrijving

Soort lidmaatschap aanpassen

You have selected the Social Media Member membership level.

Welkom bij het Gratis Social Media Membership van Social Media Manager Cursus. Met dit lidmaatschap heb je;

 • Toegang tot de gratis e-cursussen
 • Tools (Social Media Plan e.d.)
 • E-Books
 • Vacatures

De prijs voor lidmaatschap is nu 0.00€.


Account informatie Heb je al een account? Log hier in

LAAT DIT LEEG

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Social Media Manager Cursus.nl onderdeel van So-MC B.V.  Definities
 1. So-MC B.V.: So-MC B.V., gevestigd te Postweg 11, 4456 AB Lewedorp onder KvK nr. 78429218.
 2. Klant: degene met wie So-MC B.V. een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: So-MC B.V. en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt. 
 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens So-MC B.V..
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.
Prijzen
 1. Alle prijzen die So-MC B.V. hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. De afnemer dient voor deelname van een cursus, workshop, coachingssessie of ander product/dienst het volledige bedrag te betalen, alvorens aanvang van het te starten dienst/product (mits anders, schriftelijk, is overeengekomen).
 3. Alle prijzen op die So-MC B.V. hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan So-MC B.V. te allen tijde wijzigen. 
 4. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door So-MC B.V. vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren/of projectprijs. 
 5. Indien partijen voor een dienstverlening door So-MC B.V. een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 6. So-MC B.V. is gerechtigd van de richtprijs af te wijken. 
 7. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient So-MC B.V. de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. 
 8. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 9. So-MC B.V. heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen. 
 10. Voorafgaand aan de ingang ervan zal So-MC B.V. prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 11. De afnemer heeft het recht om de overeenkomst met So-MC B.V. op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.
Gevolgen niet tijdig betalen
 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is So-MC B.V. gerechtigd een rente van 5% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan So-MC B.V.. 
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag So-MC B.V. zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van So-MC B.V. op de klant onmiddellijk opeisbaar. 
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door So-MC B.V., dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan So-MC B.V. te betalen. 
Opschortingsrecht Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten. Verrekening Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan So-MC B.V. te verrekenen met een vordering op So-MC B.V..  Verzekering
 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
  • geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
  • zaken van So-MC B.V. die bij de klant aanwezig zijn
  • zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
 1. De klant geeft op eerste verzoek van So-MC B.V. de polis van deze verzekeringen ter inzage.
Garantie Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor So-MC B.V. enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen. Uitvoering van de overeenkomst 
 1. So-MC B.V. voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. 
 2. So-MC B.V. heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant. 
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat So-MC B.V. tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat So-MC B.V. tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.
Informatieverstrekking door de klant 
 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan So-MC B.V..
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert So-MC B.V. de betreffende bescheiden. 
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door So-MC B.V. redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.
Duur van de overeenkomst 
 • Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden, c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand dan eindigt de overeenkomst van rechtswege.
 • Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant So-MC B.V. schriftelijk in gebreke stellen. 
Intellectueel eigendom 
 1. So-MC B.V. behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, cursussen, templates, plannen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
 2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van So-MC B.V. (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.
Voorwaarden voor het downloaden van de app van SocialMediaManagerCursus.nl:
 1. Door het downloaden van de app van SocialMediaManagerCursus.nl gaat u akkoord met de volgende voorwaarden.
 2. De app is eigendom van SO-MC B.V., gevestigd aan Postweg 11, 4456 AB Lewedorp, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78429218.
 3. Het gebruik van de app is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik. Het is niet toegestaan om de app te gebruiken voor commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SO-MC B.V.
 4. SO-MC B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van de app.
 5. SO-MC B.V. behoudt zich het recht voor om de app op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, op te schorten of stop te zetten.
 6. SO-MC B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de app, inclusief, maar niet beperkt tot, informatie, tekst, afbeeldingen en links die worden aangeboden via de app.
 7. De gebruiker is verantwoordelijk voor het beveiligen van zijn/haar apparaat en het nemen van voorzorgsmaatregelen om de app te beschermen tegen virussen of andere schadelijke elementen.
 8. Het downloaden en gebruiken van de app is op eigen risico van de gebruiker.
 9. SO-MC B.V. kan niet garanderen dat de app foutloos, ononderbroken of veilig zal zijn, en is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van de app.
 10. De voorwaarden voor het gebruik van de app kunnen te allen tijde worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Door het blijven gebruiken van de app na een dergelijke wijziging, gaat de gebruiker akkoord met de gewijzigde voorwaarden.
Geheimhouding 
 1. De klant houdt iedere informatie die hij (in welke vorm dan ook) van So-MC B.V. ontvangt geheim.
 2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende So-MC B.V. waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan So-MC B.V. schade kan berokkenen.
 3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheim houdt. 
 4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
  • die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant
  • die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht 
 5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 5 jaar na afloop daarvan.
Boetebeding
 1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.
 • is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 2.500
 • is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 7.500
 1. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
 2. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade. 
 3. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van So-MC B.V. waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.
 4. De prijs van de cursus is per één persoon; gebruiken meerdere afnemers de content op één inlog heeft So-MC het recht dit bedrag te verhalen.
Vrijwaring De klant vrijwaart So-MC B.V. tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door So-MC B.V. geleverde producten en/of diensten.  Klachten
 1. De klant dient een door So-MC B.V. geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant So-MC B.V. daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 
 3. Consumenten dienen So-MC B.V. uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat So-MC B.V. in staat is hierop adequaat te reageren. 
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat So-MC B.V. gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
Ingebrekestelling
 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan So-MC B.V..
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling So-MC B.V. ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 
Hoofdelijke aansprakelijkheid klant Als So-MC B.V. een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan So-MC B.V. verschuldigd zijn.  Aansprakelijkheid So-MC B.V.
 1. So-MC B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien So-MC B.V. aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. So-MC B.V. is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien So-MC B.V. aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.
Vervaltermijn Elk recht van de klant op schadevergoeding van So-MC B.V. vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.   Recht op ontbinding
 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer So-MC B.V. toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door So-MC B.V. niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat So-MC B.V. in verzuim is. 
 3. So-MC B.V. heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien So-MC B.V. kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 
Overmacht
 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van So-MC B.V. in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan So-MC B.V. kan worden toegerekend in een van de wil van So-MC B.V. onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van So-MC B.V. kan worden verlangd. 
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor So-MC B.V. 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat So-MC B.V. er weer aan kan voldoen. 
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 
 5. So-MC B.V. is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.
Wijziging van de overeenkomst  Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan. Wijziging algemene voorwaarden
 1. So-MC B.V. is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal So-MC B.V. zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 
Overgang van rechten
 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van So-MC B.V.. 
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 
Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat So-MC B.V. bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar So-MC B.V. is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
Cursus Social Media Manager
 • De klant, afnemer, is zelf verantwoordelijk voor het eindresultaat; So-MC faciliteert de lesstof en de mogelijkheid tot het afnemen van een Social Media Plan; 
 • De digitale consultancy sessie duurt 30 minuten en wordt ingepland binnen twee maanden na betaling van de cursus, op een dag en tijdstip nader overeen te komen met de klant; 
 • So-MC heeft het recht de inhoud van de cursus, het aanbod en de prijs, te wijzigen;
 • So-MC heeft het recht om de toegang te ontzeggen tot de inhoud van de cursus zodra er geconstateerd wordt dat de content gekopieerd wordt en-/of gebruikt wordt voor andere doelen dan het zelf willen leren over Social Media; hiernaast zal So-MC een boete uitschrijven voor misbruik van de content; 
 • Indien een klant de online cursus Social Media Manager afneemt, heeft de klant recht om de inhoud van de modules, een jaar in te zien (een jaar na de dag van betaling). 
Opgesteld op 27 juli 2020, bijgewerkt 2 maart 2021

× Hoe kan ik je helpen?